FIT Fusion Coaching, gevestigd aan Corbulolaan 62 Naaldwijk te Zuid-Holland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Corbulolaan 62
2672 LE Naaldwijk
Zuid-Holland

Rick Bazuin is de Functionaris Gegevensbescherming (FG) van FIT Fusion Coaching. Hij is te bereiken via info@fitfusioncoaching.nl

1.        Wij gaan zorgvuldig om met jouw persoonlijke informatie. Dat betekent onder meer dat we de gegevens niet verder gebruiken dan strikt noodzakelijk is en alle persoonsgegevens ook intern als vertrouwelijk behandelen.

2.        Wij nemen alle redelijke voorzorgsmaatregelen om jouw persoonsgegevens te beveiligen en zien erop toe dat onze (eventuele) leveranciers dat ook doen.

3.        Wij houden ons strikt aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming en overige wet- en regelgeving omtrent de verwerking van persoonsgegevens.

Deze privacy verklaring geeft aan hoe wij omgaan met jouw gegevens. 

Welke gegevens verzamelen wij en waarvoor gebruiken wij deze gegevens?

FIT Fusion Coaching heeft de persoonsgegevens nodig voor de volgende doeleinden:

·      De uitvoering of toepassing van wet- en regelgeving;

·      Archiefbestemming: persoonsgegevens voor het archiefbeheer, wetenschappelijk, statistisch of historisch onderzoek;

·      Documentenbeheer: verwerkingen van inkomende en uitgaande documenten. Denk hierbij aan bijvoorbeeld postregistratie en e-mailarchivering;

·      Overig intern beheer: persoonsgegevens die noodzakelijkheid zijn om de werkzaamheden van de coaching goed te kunnen uitvoeren.

Persoonsgegevens die wij verwerken

FIT Fusion Coaching verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam*
– Geslacht*
– E-mailadres*
– Apparaat type
– Gegevens uit de intake formulieren voor onze diensten*

*Deze gegevens worden alleen verzameld als je je aanmeldt voor onze diensten. 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

FIT Fusion Coaching verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te
kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– FIT Fusion Coaching verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Gegevensbeveiliging

De veiligheid van jouw persoonlijke gegevens heeft bij ons grote prioriteit. De gegevens die bij ons zijn opgeslagen, worden daarom door ons met technische en organisatorische maatregelen beschermd.

Onze medewerkers zijn geheimhouding van jouw gegevens verplicht. Technische veiligheidsmaatregelen ter bescherming van de gegevens worden regelmatig gecontroleerd en indien nodig aangepast aan de nieuwste technische vereisten. Deze regels gelden ook voor bedrijven die in onze opdracht en volgens onze aanwijzingen gegevens verwerken en gebruiken.

Geautomatiseerde besluitvorming

FIT Fusion Coaching neemt wel op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van FIT Fusion Coaching) tussen zit.

Bewaartermijnen

FIT Fusion Coaching bewaart jouw gegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en noodzakelijk is voor de werkzaamheden. Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard is afhankelijk van de soort gegevens.

Wanneer de termijnen verstreken zijn worden jouw gegevens verwijderd/vernietigd. Wij vinden het belangrijk dat ook het vernietigen van gegevens met zorg gebeurt.

Jouw rechten

Indien je vragen, opmerkingen of klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens, dan kan je contact opnemen met onze FG, info@fitfusioncoaching.nl

·      Recht op inzage en afschrift

Je hebt het recht de eigen persoonsgegevens die bij ons bekend zijn op te vragen, te vragen voor welke doeleinden die gegevens worden gebruikt en met wie deze gegevens worden gedeeld. Je hebt ook het recht hiervan een afschrift te ontvangen. Indien gegevens van een derde zijn opgenomen in het dossier waarin betrokkene inzage wenst, dan worden deze gegevens afgeschermd.

·      Recht op correctie

Je hebt het recht gegevens te laten verbeteren of aanvullen, als de gegevens onjuist of onvolledig zijn.

·      Recht op verwijdering

 Je hebt het recht om Fit Fusion Coaching te verzoeken gegevens van jou te verwijderen. Dit verzoek moet worden ingewilligd in onder meer de volgende gevallen:

1.        De persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld;

2.        De persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt;

3.        Jij de toestemming intrekt (indien de verwerking hierop is gebaseerd).

·      Recht op verzet

Je hebt het recht zich tegen een bepaalde verwerking of verstrekking aan een bepaalde ontvanger te verzetten. Daartoe moet de client (zwaarwegende) persoonlijke omstandigheden aanvoeren.

·      Recht van beperking

De betrokkene heeft het recht de beperking van de verwerking te verkrijgen als de betrokkene deze nodig heeft voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Wij behandelen de aanvraag binnen twee tot vier weken.

Delen van persoonsgegevens met derden

FIT Fusion Coaching verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

FIT Fusion Coaching blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Cookies, of vergelijkbare technieken. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone.

FIT Fusion Coaching gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. 

Cookies

Cookies onthouden alleen je voorkeuren en je interesses op basis van je surfgedrag. Het gebruik van cookies is van groot belang voor het goed laten draaien van de website. 

Wijzigingen van het privacy statement

Wij behouden ons het recht voor dit privacy statement te wijzigingen. Om goed op de hoogte te blijven van de manier waarop wij met jouw gegevens om gaan raden we onze clienten aan om zo nu en dan dit statement door te nemen. 

Contact

Heb je nog vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit privacy statement, dan kan je contact opnemen met de FG Rick Bazuin, op info@fitfusioncoaching.nl of gebruik hiervoor ons contact formulier.